Poskytované služby


Díky našemu dlouhodobému působení v oblasti stavebního trhu máme již mnoho zkušeností se službami spojenými s výstavbou. Stačí si vybrat z naší nabídky služeb a my se postaráme o vše ostatní...


Dále nabízíme tesařské, pokrývačské, klempířské, zámečnické, zednické, sádrokartonářské práce. Samozřejmostí je zajištění geodetických prací popř. teréní úpravy a oplocení.

Systém Two by For (fošnový)
Stavby v tomto systému jsou tvořeny přímo na stavbě z dřevěných fošen. V stěnách se užívá jako výplň tepelná izolace různého typu. Kostru montované dřevostavby tvoří nosná dřevěná konstrukce s vloženou tepelnou izolací. Skelet se na místě smontuje a opatří oboustranným opláštěním. Skladba sendviče se u jednotlivých dodavatelů liší zejména druhem a tloušťkou tepelné izolace, ale nejčastěji se užívá desek na bázi dřeva či sádrokartonu, zvenčí je užita libovolná fasádní úprava.
Panelový systém
Výroba panelů je prováděna průmyslově, takto jsou vyráběny stěnové, stropní a střešní panely. Domy jsou navrhovány v podobě jednotlivých typů, které jsou montovány na již provedené základy na stavbě. V současné době působí v Čechách asi dvacet výrobců dřevěných panelových domů. Nabídka je velmi rozmanitá v konstrukčně-materiálovém provedení, úrovni vybavení a architektonickém stylu. Doba montáže domu na již provedených základech trvá dva až čtyři týdny.
Hrázděné konstrukce
Nosná konstrukce bývá tvořena dřevěnými svislými a šikmými sloupky, kde prostor mezi nimi vyplňuje vyzdívka, která je obvykle tvořena cihlami. Oproti srubové konstrukci je u tohoto typu menší spotřeba zdiva. Rovněž pravidelné střídání sloupků a vyzdívky působí esteticky velice příjemně a užití tohoto typu zdiva má dlouhou tradici. Pro dosažení lepších tepelně izolačních vlastností je možno přidat dodatečně tepelnou izolaci.
Kompletní dodávky a montáže střech
Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci střechy nebo nepotřebujete střechu novou (tzv. střechu na klíč), je vždy nejlepším řešením, nechat celou zakázku jednomu dodavateli. Odpadne Vám spousta starostí, jelikož odborná firma vyřeší vše potřebné. Usnadní se také návaznost jednotlivých prací a na včechny provedené práce přitom získáte záruku.
Zpracování projektové dokumentace
Prvořadou funkcí projektové dokumentace je vytvoření podkladu pro realizaci stavby. Projektová dokumentace stavby však neslouží pouze k tomu, aby stavební dodavatel mohl realizovat zadané dílo, ale má mnoho dalších významů. K nejdůležitějším patří zajištění podmínek proto, aby stavba měla promyšlené koncepční řešení s optimální souhrou všech jejich detailů, včetně jejího postavení v území a okolní zástavbě, a aby dobře sloužila účelu pro který má být využívána. Projekt má také zajistit, aby navržená konstrukční řešní byla podložena výpočty a nemohlo dojít k havárii nebo poruše stavby a dále zaručuje možnost kontroly dodržení technických a právních norem platných pro výstavbu. K dalším funkcím projektové dokumentace patří zejména zdokumentování díla pro účel správních řízení vyplývajících ze zákona (územní, stavební a kolaudační řízení a vyjádření orgánů státní správy) a následné kontroly dodržování včech podmínek výstavby a parametrů stavby. Projekt také umožňuje investorovi představit si své dílo ještě před jeho realizací a uvědomit si a řešit řadu závažných funkcí a detailů stavby. Projekt slouží i k přesnému popisu hotového díla při jeho budoucích opravách a údržbě stavby a při úvahách o jejím dalším využití. Neméně důležitou roli hraje projektová dokumentace jako dokument při soudních sporech týkajících se stavby, projektová dokumentace musí být vždy zpracována tak, aby vyhovujícím způsobem splňovala všechny požadavky.
Doporučíme stavební dozor
Povinnosti stavebního dozoru jsou dány zákonem č.186/2006 Sb. a zahrnují zejména sledování způsobu prováděné stavby, především bezpečnost instalací a provoz technických zařízení na staveništi, vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu na stavbě. Dále tato osoba odpovídá za odstranění ekonomických problémů a nežádoucích závad při provádění stavby, pokud se jí tyto závady nepodaří odstranit v rámci vykonávání dozoru, má povinnost je neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. Společně se stavebníkem odpovídá stavební dozor za soulad prostorové povahy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové využívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Stavební dozor je také povinen účastnit se kontrolních prohlídek, které jsou oznámeny stavebním úřadem.